Hantering av personuppgifter

Information om hur Samordningsförbundet Västerås behandlar dina personuppgifter

Förbundsstyrelsen för Samordningsförbund Västerås är Personuppgiftsansvarig och ytterst ansvarig för behandlingen av personuppgifter i verksamheten. Att den personliga integriteten respekteras och att personuppgifter behandlas korrekt och lagenligt är av största vikt.

Den här informationen syftar också till att ge information till de som samordningsförbundet behandlar personuppgifter om (registrerade), så att de kan ta till vara sina rättigheter. Samordningsförbund Västerås är Personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som förbundet bestämmer ändamål och medel för. Samordningsförbundet behandlar till exempel personuppgifter vid hantering av styrelseadministration samt frågor om och administration av utbildningar och konferenser som förbundet arrangerar och finansierar.
Deltagarlistor för dessa tillfällen raderas så snart de inte längre är aktuella.

Samordningsförbundet hanterar inga personuppgifter om deltagare i de individinsatser, t.ex. Samordningsteam Västerås, som finansieras via förbundet. Dessa uppgifter hanteras av förbundets parter och i enlighet med deras riktlinjer för till exempel sekretess.

Så här behandlar samordningsförbundet personuppgifter

Offentlighetsprincipen

Samordningsförbund Västerås är en offentlig organisation. Meddelanden som skickas till samordningsförbundet blir därför som huvudregel allmänna handlingar som registreras och som vid en begäran kommer att lämnas ut om uppgifterna inte omfattas av sekretess. Med andra ord kan personuppgifter komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Den behandling av personuppgifter som krävs enligt offentlighets- och sekretesslagen, arkivlagstiftningen och förvaltningslagen för en korrekt hantering av samordningsförbundets
allmänna handlingar, och som sker med stöd av EU:s dataskyddsförordning anses nödvändig av hänsyn till ett viktigt allmänt intresse.

Så här behandlar samordningsförbundet personuppgifter vid samverkan

Samordningsförbundet behandlar kontaktuppgifter till de som är kontaktpersoner för samverkansforum. Rättslig grund för behandlingen är uppgift av allmänt intresse.

Så här behandlar samordningsförbundet personuppgifter vid anmälan till
förbundets utbildningar och konferenser

Samordningsförbundet behandlar personuppgifter i samband med anmälan till samordningsförbundets utbildningar, kurser, seminarier och konferenser. Behandlingen sker för att administrera anmälan och för att följa upp samordningsförbundets insatser. Rättslig grund för behandlingen som sker i samband med uppföljningen är att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Kategorier av personuppgifter som behandlas

De kategorier av personuppgifter som behandlas är namn och kontaktuppgifter till personer och organisationer som har kontakt med samordningsförbundet. I handlingar och meddelanden som
skickas in till samordningsförbundet kan det i sällsynta fall förekomma andra typer av personuppgifter. Dessa uppgifter hanteras endast genom att handlingen läggs in i det aktuella ärendet. Uppgifterna registreras inte särskilt och uppgifterna i den inkomna handlingen görs inte
sökbara.

Samordningsförbundet Västerås hanterar inga känsliga personuppgifter.

De som kan ta del av uppgifterna

De medarbetare på samordningsförbundet som kommer att ta del av uppgifterna behöver det för att utföra sina arbetsuppgifter. Förutom de utlämnanden av personuppgifter som samordningsförbundet behöver göra till följd av offentlighetsprincipen använder sig samordningsförbundet i vissa fall av personuppgiftsbiträden. De personuppgiftsbiträden som anlitas får endast behandla personuppgifter i enlighet med de ändamål och instruktioner som samordningsförbundet har lämnat för behandlingen. Biträdet och de som agerar under biträdets ledning får vidare aldrig ta del av mer uppgifter än vad som krävs för utförande av den tjänsten som avtalet med samordningsförbundet omfattar. När personuppgifter ska behandlas av ett personuppgiftsbiträde upprättas ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal.

Dina rättigheter som registrerad

Som registrerad har du flera rättigheter. Om du som registrerad hos samordningsförbundet vill utöva dina rättigheter eller har frågor som rör samordningsförbundets behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till samordningsförbundet eller förbundets Dataskyddsombud.

Rätt till tillgång

Du kan begära att få ett besked om huruvida samordningsförbundet behandlar personuppgifter som rör dig och i så fall få en kopia av dessa – ett så kallat registerutdrag – tillsammans med viss närmare information.

Rätt till rättelse

Om du anser att personuppgifterna som rör dig är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att få uppgifterna rättade eller kompletterade. När personuppgifter behandlas för att samordningsförbundet ska kunna utföra arbetsuppgifter av allmänt intresse har du rätt att när som helst invända mot behandlingen. Om samordningsförbundet inte kan visa att det finns berättigade skäl att fortsätta att behandla uppgifterna måste behandlingen upphöra.

Rätt till begränsning av behandling

Du har i vissa fall, till exempel om du har invänt mot behandlingen, möjlighet att kräva begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Genom att begära en begränsning har du, i vart fall under en viss tid, möjlighet att stoppa samordningsförbundet från att använda uppgifterna annat än för att exempelvis försvara rättsliga anspråk.

Rätt till radering

Du kan i vissa fall få dina personuppgifter raderade. När dina personuppgifter behövs för att samordningsförbundet ska kunna fullgöra sitt uppdrag eller framgår av en allmän handling har samordningsförbundet ingen möjlighet att radera uppgifterna.

Om du har synpunkter på samordningsförbundets behandling av dina personuppgifter

Du har möjlighet att lämna synpunkter på samordningsförbundets behandling av dina personuppgifter. Beslut som förbundet meddelar i egenskap av personuppgiftsansvarig med anledning av att du utövar dina rättigheter enligt ovan, får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Har du klagomål på samordningsförbundets handläggning kan du göra en anmälan till integritetsskyddsmyndigheten eller till den personuppgiftsansvarige styrelsen.

Här kan du lämna klagomål och synpunkter direkt till
integritetsskyddsmyndigheten
www.imy.se