Samordningsförbundet Västerås

Våga se framåt, där har du framtiden!

Samordningsförbundet Västerås ger stöd för att utveckla rehabiliteringssamverkan mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Västmanland samt Västerås stad.

Vision: Vi samverkar för ett socialt hållbart, inkluderande och jämställt samhälle. Våra gemensamma insatser främjar god hälsa, trygghet, välmående och skapar förutsättningar för egen försörjning.

Bron till Lillåudden. Foto: Clifford Shirley

Varför samordningsförbund?

Samordningsförbundet är en möjlighet för att utveckla och förbättra samverkan mellan myndigheterna inom rehabiliteringsområdet – staten, vården och kommunerna. Syftet är att personer med behov av samordnade insatser ska komma närmare egenförsörjning och få bättre hälsa.

Samordningsförbundets insatser ska stödja personer till ”innanförskap”.

Västerås konserthus. Foto: Clifford Shirley

Mötesplatser och utbildningar

Samordningsförbundet arrangerar och finansierar gemensamma mötesplatser i form av konferenser, workshops och utbildningar för chefer, anställda och förtroendevalda hos medlemmarna. Även andra välfärdaktörer kan bjudas in. Syftet med mötesplatserna är att utforska hjälpsamma idéer om samverkan, skapa nyfikenhet, kunskap, förståelse, samt respekt för varandras uppdrag och arbetssätt. Syftet är också att vara forum för erfarenhetsutbyte och att främja nätverksbygge.

Stöttning av ett träd. Foto: Christina Wallnér

Insatser i samverkan

När personer har komplexa behov av rehabiliteringsstöd behöver myndigheterna samordna sina insatser. Det kan ske genom att myndigheterna skapar gemensamma arbetslag. Det kan också ske genom gemensam information om var personer kan få rätt stöd.


Våra förbundsmedlemmar

Förbundsmedlemmarnas loggor - Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Västmanland och Västerås stad.

Vad är ett Samordningsförbund, vad är FINSAM?