Förbundsordning

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västerås

Samordningsförbundet Västerås har inrättats med stöd av lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

1 § Förbundets namn

Förbundets namn är Samordningsförbundet Västerås.

2 § Förbundets säte

Förbundet har sitt säte i Västerås kommun.

3 § Förbundets medlemmar

Förbundets medlemmar är Landstinget Västmanland, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Västerås kommun.

4 § Förbundets ändamål

Förbundets ändamål är att inom Västerås kommuns geografiska område, genom finansiell samordning, underlätta eller förbättra möjligheterna till egen försörjning för individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Förbundet ska också sträva efter en effektiv användning av gemensamma resurser och främja en positiv utveckling av verksamheten.

5 § Styrelse

Förbundet ska ledas av en styrelse. Styrelsen ska bestå av fyra ledamöter med fyra ersättare. Varje medlem väljer en ledamot och en ersättare för denna. Ersättarna har närvaro- och yttranderätt. Vid förfall för ledamot tjänstgör ersättare från samma medlem som ledamoten.

Ledamöter och ersättare väljs första gången för tiden 1 maj 2010 till den 31 december 2010. Härefter väljs ledamöter och ersättare för fyra år räknat från och med 1 januari året efter det år då val av fullmäktige i landsting ägt rum. För representanter i styrelsen från Västerås kommun sker val den 1 november valåret. Tillträde sker dock vid års-skiftet, den 1 januari, vilket också gäller övriga ledamöter och ersättare. Från landsting och kommun väljs politiker från respektive fullmäktige.

Styrelsen utser inom sig en ordförande och en vice ordförande bland ledamöterna från kommun respektive landsting. Ordförande väljs bland landstings- respektive kommun-ledamöterna för två år vardera. Vice ordförandeskapet läggs på den ordinarie ledamot från kommun respektive landsting som inte innehar ordförandeposten.

6 § Uppgifter och beslutanderätt

Förbundet har till uppgift att:

  1. besluta om mål och riktlinjer för verksamheten inom den finansiella samordningen,
  2. stödja samverkan mellan samverkansparterna,
  3. besluta, utifrån det som lagstiftningen förordar, på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning ska användas,
  4. finansiera insatser för de målgrupper som är i behov av samordnade rehabili-teringsinsatser,
  5. svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder, samt
  6. upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen.

Samordningsförbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning.

Styrelsen är beslutför om fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

7 § Personal

Styrelsen ska utse en samordnare som ska leda arbetet inom förbundet enligt styrelsens anvisningar. Styrelsen ska i övrigt köpa in administrativa tjänster.

8 § Initiativrätt

Medlem i förbundet har rätt att väcka ett ärende i förbundsstyrelsen enligt sin huvudmans beslutsordning.

9 § Samråd

Styrelsen ska hålla förbundsmedlemmarna underrättade om den allmänna planläggningen av förbundets verksamhet samt om frågor av större ekonomisk eller organisatorisk betydelse. Styrelsen har rätt att från förbundsmedlemmarna få de yttranden och upplysningar som behövs för att styrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter.

10 § Kungörelser

Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden ska tillkännages på anslagstavlan hos medlemmarna.

11 § Andelar i tillgångar och skulder samt fördelning av kostnader

Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till vad man tillskjutit för att täcka kostnaderna. Fördelning av förbundets kostnader sker i förhållande till de andelar respektive medlem har bidragit med enligt 5 § lagen (2003:1210) om samordningsförbund.

12 § Förbundsmedlemmarnas styrning och insyn

Styrelsen ska fastställa förbundets budget senast den 30 november varje år. Styrelsen ska dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om budgeten. För första budgetåret fastställs budgeten av medlemmarna i samband med att förbundet bildas.

Styrelsen ska upprätta periodvisa uppföljningar med helårsprognos för verksamheten och ekonomin som tillställs förbundsmedlemmarna. Styrelsen ska också årligen till förbundsmedlemmarna i samband med bokslutet redovisa verksamhetens utfall.

Förbundet får inte ingå borgen. Förbundet får heller inte sätta sig i skuld utöver det som gäller sedvanliga krediter för verksamheten.

13 § Revisorer och revision

Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas av revisorer för varje förbundsmedlems räkning. För Arbetsförmedling och Försäkrings-kassa ska en gemensam revisor utses. Landstinget Västmanland och Västerås kommun utser vardera en revisor. Mandattiden för revisorer är densamma som för styrelsens ledamöter.

14 § Ekonomiska ersättningar

Arvoden och andra ekonomiska förmåner till ledamöter och ersättare i styrelsen samt till revisorer ska bestämmas enligt de ersättningsregler som gäller för förtroendevalda i Landstinget Västmanland. Styrelsen och revisorerna ersätts av samordningsförbundet. Ordföranden ersätts med ett fast arvode efter beslut i styrelsen.

15 § Utträde

En förbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är därvid två år. Vid utträdet upplöses förbundet och 16 § i denna förbundsordning gäller.

16 § Likvidation och upplösning

Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens om det eller om en eller flera medlemmar utträder ur förbundet.

När förbundet trätt i likvidation ska skulderna betalas och egendomen avyttras. Härefter ska kvarvarande tillgångar fördelas enligt principerna i

11 § i denna förbundsordning.

Förbundets styrelse svarar för likvidationen.

När styrelsen fullgjort sitt uppdrag ska den avge en slutredovisning för sin förvaltning. Detta sker genom framläggandet av en förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet med redovisning av betalningen av skulder, försäljning av egendom och skiftet av därefter resterande tillgångar.

När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgivits medlemmarna är förbundet upplöst.

17 § Tvister

Tvist mellan förbundet och en eller flera medlemmar ska, om parterna inte kan nå frivillig uppgörelse, avgöras genom skiljeförfarande enligt lag (1999:116) om skiljeförfarande.

18 § Arkivtillsyn

Ansvaret för tillsynen av att förbundet fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen
(1990:782) åvilar Västerås kommun.

19 § Förbundets bildande

Förbundet anses bildat 1 maj 2010, under förutsättning att förbundsordningen har fastställts av samtliga medlemmar.