Organisation

Organisationsschema

Samordningsförbundet Västerås organisationsschema
Samordningsförbundet Västerås organisationsschema

Samordningsförbundets verksamhet leds av en av parterna utsedd styrelse. Styrelsens arbete regleras dels i förbundsförordningen och dels i ett av styrelsen fastställd reglemente.

För att planera och genomföra förbundets verksamhet disponerar förbundsstyrelsen en verkställande tjänsteperson/samordnare med en tjänstgöring motsvarande en heltid. Förslag till styrelsen angående projektansökan utarbetas av förbundets samordnare i samråd med beredningsgruppen. I beredningsgruppen ingår tjänstemän på chefsnivå från alla parter.

Styrelse

Styrelsen är samordningsförbundets högsta beslutande och förvaltande organ som har ansvar för utveckling och ekonomi. Styrelsens arbete regleras dels i förbundsförordningen och dels i ett av styrelsen fastställd reglemente. I styrelsen ingår politiskt valda representanter från vardera medlemmen förutom Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan som företräds av tjänstemän.

I styrelsen 2019-2023 ingår följande representanter:

Ordinarie

Ersättare

  • Carin Lidman, Västerås stad
  • Maria Vallgren Eriksson, Region Västmanland
  • Mariana Guiricici, Arbetsförmedlingen
  • Anna Boija, Försäkringskassan

Förbundssamordnare

För att planera och genomföra förbundets verksamhet disponerar förbundsstyrelsen en verkställande tjänsteperson/samordnare med en tjänstgöring motsvarande en heltid.

Samordnaren är styrelsens verkställande tjänsteperson. Tjänstepersonen är föredragande i styrelsen, verkställer styrelsens beslut samt utarbetar förslag till beslut för styrelsen vad gäller projektansökningar.

Förbundssamordnare för Samordningsförbundet Västerås Ann-Kristin Ekman, för kontaktinformation se Kontakt.

Utvecklingsgrupp

Projektförslag utarbetas av förbundssamordnaren i samråd med Utvecklingsgruppen efter inkommen ansökan. Utvecklingsgruppen består av minst en (1) tjänsteperson, med beslutsmandat, från respektive huvudman. De utreder bland annat ansökningar till projekt och förbereder därefter underlag till styrelsen. Gruppen finns inte i förbundets linjeorganisation och har inget formellt ansvar i förhållande till styrelsen utan är ett stöd till styrelsens tjänsteperson vid förankring och förberedelser av förslag till styrelsen vad gäller projektansökningar.

I Samordningsförbundet Västerås Utvecklingsgrupp ingår följande representanter: