SIM/Skolbaserad intervention för att främja ungdomars psykiska hälsa – en genomförandestudie

Projektledare

Fredrik Söderqvist
fredrik.soderqvist@regionvastmanland.se

Projektägare

Centrum för klinisk forsknings, Region Västmanland och Uppsala universitet, Västmanlands sjukhus, Västerås.

Bakgrund

SIM – Solution focused Intervention for Mental health.

Lokal, regional och nationell statistik visar att den psykiska ohälsan bland ungdomar har ökat de senaste åren. Utvecklingen är oroande med tanke på att specialistvården (BUP) redan är högt belastad. Det gör att tidigare insatser – sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande – blir allt viktigare.

Syftet           

Syftet med projektet är tredelat och består av att 1) utveckla, 2) förankra och 3) testa samt utvärdera genomförandet av en intervention som syftar till att stärka den psykiska hälsan hos ungdomar.

Mål

Föreliggande projekt är en genomförandestudie med det övergripande målet att skapa de rätta förutsättningarna för senare implementering av en bred främjande insats. Mätbara mål blir alltså delmål som består av att utföra aktiviteter kopplade till projektets syfte och dess olika delar, 1-3 ovan samt delmål under tid- och aktivitetsplan i projektplanen.

För mer information se projektets hemsida:
simsweden.se
 


FAS II

FAS I

Fas I är avslutat.