SIM/Genomförande studie för att främja den psykiska hälsan bland gymnasieungdomar

Projektledare:

Fredrik Söderqvist
fredrik.soderqvist@regionvastmanland.se

Projektägare:

Centrum för klinisk forsknings, Region Västmanland och Uppsala universitet, Västmanlands sjukhus, Västerås.

Hemsida:
simsweden.se

Bakgrund

SIM – Solution focused Intervention for Mental health.

Lokal, regional och nationell statistik visar att den psykiska ohälsan bland ungdomar har ökat de senaste åren. Utvecklingen är oroande med tanke på att specialistvården (BUP) redan är högt belastad. Det gör att tidigare insatser – sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande – blir allt viktigare. När det gäller förebyggande insatser satsar Regionen och Västerås stad på suicidpreventionsprogrammet Youth Aware of Mental health (YAM). När det gäller främjande insatser finns i nuläget ingen motsvarande satsning i länet. Faktum är att det inte finns någon utvärderad metod att tillgå som strikt syftar till att främja psykisk hälsa bland skolungdomar. De metoder som finns är nämligen främst utformade för att förebygga psykisk ohälsa (det vill säga sjukdom och besvär) snarare än att främja psykisk hälsa.

Syftet           

Syftet med projektet är tredelat och består av att 1) utveckla, 2) förankra och 3) testa samt utvärdera genomförandet av en intervention som syftar till att stärka den psykiska hälsan hos ungdomar. Interventionens främjande effekter utvärderas dock i en senare randomiserad kontrollerad studie.

Mål

Föreliggande projekt är en genomförandestudie med det övergripande målet att skapa de rätta förutsättningarna för senare implementering av en bred främjande insats. Mätbara mål blir alltså delmål som består av att utföra aktiviteter kopplade till projektets syfte och dess olika delar, 1-3 ovan samt delmål under tid & aktivitetsplan i projektplanen.  

FAS II


FAS I

Fas I är avslutat.